Gmina Knurów

Beneficjent programu

Miejskie Centrum Edukacji

Realizator projektu

Portal Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Śląskie.

Województwo Śląskie

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie realizuje projekt pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz! Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4.Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz poprawa efektywności kształcenia u minimum 300 uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Na potrzeby projektu w trzech miejskich gimnazjach powstaną Centra Nauczania Eksperymentalnego, które zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii, biologii i matematyki.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 469 574,00 PLN

 

Biuro Projektu

Miejskie Centrum Edukacji
44-196 Knurów ul. Lipowa 12

E-MAIL

mig@knurow.edu.pl

Tel

32 235 27 04